برگزاری کارگاه ترمیمی اپیزیوتومی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه ترمیمی اپیزیوتومی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه غربالگری جنین در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه غربالگری جنین در دانشکده علوم پزشکی

گزارش تصویری از برگزاری جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

گزارش تصویری از برگزاری جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

سومين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشی معاونت علوم پزشکی استان مازندران

برگزاری سومين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشی معاونت علوم پزشکی استان مازندران 98/9/16

عناوین و تاریخ برگزاری سخنرانی های مربوط به هفته پژوهش در دانشکده علوم پزشکی

عناوین و تاریخ برگزاری سخنرانی های مربوط به هفته پژوهش در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

برگزاری هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری 98/8/23

برگزاری شورای آموزشی معاونت علوم پزشکی استان

جلسه شورای آموزشی معاونت علوم پزشکی استان در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار گردید

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی

سمینار علمی پزشکی قانونی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران برگزار می کند